Viarps by

Viarp
Foto från Viarp 2022.

Genom historien har byborna i Simris och Viarp samverkat i många avseenden och byarna är idag i stort sett sammanväxta. I Simris fanns samlingspunkterna folkskolan, där barnen från båda byarna gick, och kyrkan med församlingshem/Solgården och kyrkogård medan Viarp var en jordbruksby.

Båda byarna har en historia som sträcker sig långt tillbaka i tiden och här finns också många fornminnen. I Viarp ligger de flesta fastigheter utspridda och omgivna av jordbruksmark. Ett mindre antal 'gatuhus' ligger längs byvägen varav en del utgjorts av jordbruksfastigheter medan andra varit bostäder för hantverkare m fl.

I Viarp finns bronsåldersgraven Storehöj, som på en karta från 1701 kallas Torne hög och i folkmun kallats Granebacken. Storehöj har varit en central samlingsplats där många från både Viarp och Simris samlats för att ’hugga backen’/röja och idag också för att fira Valborgsmässoafton. De stora gravhögarna uppfördes under äldre bronsåldern och användes sedan som gravplats under hela bronsåldern (ca 1800 – 500 f Kr). Storehöj undersöktes delvis år 1885 och här påträffades fyra gravar, ekkisterester och bronsföremål. Högen är idag fyra meter hög och 35 meter i diameter. Gravkullen har varit betydligt större och skadades väsentligt under början av förra seklet bland annat av att bybor tog stora mängder grus ur backen för att använda för sina byggen och av betande kor och får. Den sten som står i högens mitt restes av Viarps byalag i början av 1900 - talet.

klicka för större bild
Storehöj, 2022.


På Österlens museum finns idag en gårdssamling av samlade och ordnade fornsaker bestående av omkring 1500 föremål från bronsåldern som hittats i Gislöv och Viarp och som 2009 skänktes av en privatperson till museet.

Den 12 juni 1912 brann en stor del av de hus som fanns i Viarp ner! Elden började genom att en gnista från en skorsten antände halmtaket på en av gårdarna och halva byn brann ner. Före branden var Viarp en tättbebyggd by där de flesta gårdarna var kringbyggda längor av tegel och taken var belagda med halm. Elden spred sig med rasande fart och på bara en timme hade halva byn brunnit ner. I släckningsarbetet bidrog brandsprutor från Simris, Bjärsjö, Nöbbelöv, Brantevik, Järrestad, Tommarp, Vallby och Glimmingegård. Inga människor skadades vid branden – men tre svin och ett stort antal höns brann inne.

I dag är Viarp en by, i ett öppet jordbrukslandskap, bestående av ett 30-tal fastigheter där de allra flesta är bebodda året runt och av människor i alla åldersgrupper.

Copyright © 2023 Simris-Viarps Byalag | Webproduction Jonas Lindqvist, IT-Syd